Portal

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Hoe leren de studenten

Integratief leren

Binnen de Ayurveda en Ayuryoga opleiding wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een professionele therapeutische attitude. Hierbij staat centraal; zelfreflectie, persoonlijke vorming, visie-ontwikkeling van de student als hulpverlener, het leren samenwerking met anderen, helder, professioneel en methodisch leren handelen, het leren opstarten van een eigen praktijk binnen de wettelijke kaders en de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De onderwijseenheden binnen de opleiding zijn zo opgebouwd dat de 9 HBO beroepstaken via de aangeboden theorie en praktijk aan bod komen en worden uitgewerkt. De voorgenoemde competenties zijn van belang zodat men zich kan ontwikkelen tot een professionele Ayurvedische dienstverlenende therapeut.

Verder is het van belang dat de student de Ayurveda theorie en inzichten weet toe te passen tijdens het praktische handelen. Om te kunnen beoordelen of de student hierin voldoende groeit maakt EISRA gebruik van een studentenvolgsysteem, intervisie, studiebegeleiding en de diverse schriftelijke toetsingen.

Studiebegeleiding

Er vindt bij EISRA 2 maal per jaar structuele Studiebegeleiding plaats, bij aanvang van het lesjaar en halverwege het studiejaar. Na de eerste fase van een studiejaar (december/januari) wordt iedere student individueel en mondeling geëvalueerd op zijn studieresultaten waarin ook de studiebelasting wordt opgenomen. Dit gesprek heeft een begeleidend karakter, eventuele belemmeringen worden besproken, waarna men vervolgens samen gaat zoeken naar oplossingsmogelijkheden.

Gemaakte afspraken worden door de Studiecoördinator vastgelegd en via het studenteninformatiesysteem gevolgd en van commentaar voorzien. Mocht er de behoefte bestaan voor een extra begeleidingsgesprek, dan kan de betreffende student dit natuurlijk bij de studiecoördinator aanvragen.

Het tweede geplande begeleidingsmoment vindt in eerste instantie schriftelijk plaats. Indien de student en/of de studiecoördinator hier aanleiding toe ziet kan een gespekt ingelast worden als ook een gestructureerd verzoek tot begeleiding. Zowel de coaching, als ook supervisie zal vervolgens ingepland worden bij de betreffende docent(en).

De Studiecoördinator bij EISRA is: Mevr. Carla van Dijk
Bereikbaar onder: carlavandijk@eisra.nl

EISRA | Ayurveda & Ayuryoga Opleidingen