fbpx

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 EISRA: EISRA Opleidingen gevestigd aan de Thijssestraat 16, 2521 ZL te ‘s-Gravenhage

1.2 Wederpartij: De partij, waaronder afnemers, opdrachtgevers, abonnees of deelnemers, waarmee EISRA Opleidingen een Overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Deelnemer: Een persoon die aan een opleiding, een cursus, na- en of bijscholing deelneemt.

1.4. Diensten: Werkzaamheden die EISRA Opleidingen in opdracht of voor de Wederpartij verzorgt, zoals het geven van opleidingen, cursussen, na- en of bijscholing en het schrijven van studiemateriaal, teksten en artikelen. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.5. Opleiding: een door EISRA Opleidingen verzorgde opleiding, cursus, na- en  of bijscholing, studie- of themadag, workshop, congres of evenement of enige andere vorm van opleiding. Een opleiding kan ‘open’ of ‘in company’ zijn. Onder een ‘open’ opleiding verstaan we een opleiding die openstaat voor iedere geïnteresseerde die aan de inschrijvingseisen voldoet. Onder een ‘in company’ opleiding verstaan we een opleiding voor een besloten kring deelnemers wordt verzorgd, in opdracht van een opdrachtgever.

1.6. Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding of opdracht wordt gebruikt.

1.7. Examen: een door EISRA Opleidingen of door een derde af te nemen examen als afsluiting van een opleiding.

1.8. Overeenkomst: een (schriftelijke) afspraak tussen EISRA Opleidingen en Wederpartij/deelnemer om een of meer publicaties, diensten of digitale producten te leveren of ter beschikking te stellen tegen betaling van de overeengekomen prijs.

1.9. Schriftelijk: berichtgeving door middel van post of op elektronische wijze (e-mail).

1.10. Publicatie: een hoeveelheid samenhangende tekst in gedrukte vorm, zoals boeken, themaboekjes, magazines, factssheets en dergelijke, niet zijnde software, uitgegeven door EISRA Opleidingen.

1.11. Abonnement: een overeenkomst tussen EISRA Opleidingen en Wederpartij waarbij EISRA Opleidingen aan Wederpartij met een persoonlijke inlogcode elektronisch toegang verleent tot een Digitaal product.

1.12. Digitaal product: Een product dat of dienst die bestaat uit het door CS Opleidingen online ter beschikking stellen van software en/of van informatie dan wel het leveren van gegevensdragers, zoals een cd-rom of usb-stick, met software en/of informatie, inclusief eventuele updates daarvan.

1.13. Software: een computerprogramma door EISRA Opleidingen geleverd of aan Wederpartij ter beschikking gesteld.

1.14. Gebruiker: een natuurlijk persoon verbonden aan de organisatie van Wederpartij die op grond van de Overeenkomst het recht heeft een Digitaal product te gebruiken.

1.15. Klachtenprocedure: Hiervoor verwijzen we naar de daarvoor bestemde procedure, zie OER/OS. Hierop is van toepassing; indien de procedure langer dan de afgesproken 4 weken gaat duren, wordt de klager hierover bericht. Indien gebruik gemaakt wordt van de beroepsinstantie, is diens uitspraak bindend.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, van EISRA Opleidingen. Derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden betrokken, kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Als een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. EISRA Opleidingen en Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe regels overeen te komen.

2.4. Algemene voorwaarden van Wederpartij worden door EISRA Opleidingen niet aanvaard, tenzij de aanvaarding daarvan door EISRA Opleidingen schriftelijk is bevestigd.

2.5. Als een student van EISRA Opleidingen zich als deelnemer inschrijft voor een cursus, opleiding, bijscholing, training of workshop van EISRA Opleidingen, dan zijn op al deze overeenkomsten de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
 

3. Overeenkomsten

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van EISRA Opleidingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 45 (vijfenveertig) dagen, tenzij EISRA Opleidingen en Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De inhoud van folders, brochures, advertenties en ander reclamemateriaal, al dan niet elektronisch, bindt EISRA Opleidingen niet.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge, waaronder begrepen een telefonische bestelling, inschrijving of opdracht bij EISRA Opleidingen en de aanvaarding daarvan door EISRA Opleidingen. Wederpartij aanvaardt door zijn bestelling, inschrijving of opdracht deze algemene voorwaarden. De aanvaarding door EISRA Opleidingen van de bestelling, inschrijving of opdracht gebeurt schriftelijk. EISRA Opleidingen heeft het recht een inschrijving voor een Opleiding of evenement zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.3. Voor alle overeenkomsten en uitgebrachte offertes geldt een bedenktermijn van veertien (14) dagen.

3.4 De inhoud van de bestelling, inschrijving of opdracht geldt zoals deze door EISRA Opleidingen is ontvangen. Invoerfouten en andere bij de bestelling, inschrijving of opdracht gemaakte fouten zijn geheel voor risico van Wederpartij. In geval een dergelijke fout, al dan niet op verzoek van Wederpartij, leidt tot het opnieuw opmaken van een aan Wederpartij al toegezonden document of factuur, hiervoor kan aan Wederpartij € 25,00 kosten in rekening worden gebracht.

Abonnementen
3.5. Abonnementen worden aangegaan voor de duur van minimaal een (1) jaar met als ingangsdatum de datum van de terbeschikkingstelling van de inlogcode aan (de Gebruiker van de) Wederpartij. Abonnementen worden na afloop van de abonnementsperiode steeds, voor de eerste keer per de eerste van de maand volgend op de maand waarin het eerste abonnement eindigt, stilzwijgend verlengd voor de duur van een (1) jaar, tenzij Wederpartij het Abonnement tenminste twee (2) maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode Schriftelijk opzegt.

Software
3.6. EISRA Opleidingen verleent aan Wederpartij een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Digitaal product en de Software. Dat gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die bij deze voorwaarden aan Wederpartij zijn toegekend. Het is Wederpartij daarbuiten uitdrukkelijk verboden de software geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend het middels een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Digitaal product of de Software conform de verstrekte specificaties en instructies, alsmede het opslaan of printen van niet-substantiële gedeelten van de inhoud uit het product. In geval van levering door middel van een gegevensdrager, zoals een cd-rom of usb-stick, omvat het gebruiksrecht uitsluitend het downloaden van de software om de software beschikbaar te maken voor gebruik door gebruikers die daartoe gerechtigd zijn. Het is Wederpartij verboden om zonder schriftelijke toestemming van EISRA Opleidingen een reservekopie te maken. De gegevensdragers blijven eigendom van EISRA Opleidingen; daarvan vindt derhalve geen eigendomsoverdracht aan Wederpartij plaats.

3.7. Het gebruiksrecht voor de Software mag alleen worden uitgeoefend door een natuurlijk persoon of personen, verbonden aan de organisatie van Wederpartij aan wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk het recht is verleend de software te gebruiken. Indien in de Overeenkomst niet aan een bij name genoemde persoon het gebruiksrecht is verleend, mag de Software slechts door één natuurlijk persoon op maximaal twee computers worden gebruikt. In het geval de software door meer of andere personen of op meer of andere apparatuur is of wordt gebruikt, is Wederpartij verplicht de vergoeding te betalen die EISRA Opleidingen voor dat meerdere c.q. andere gebruik normaliter in rekening brengt, onverminderd alle andere rechten van EISRA Opleidingen zoals het recht van ontbinding en/of het recht op schadevergoeding.

3.8. Op Software ontwikkeld door derden en door EISRA Opleidingen aan Wederpartij ter beschikking gesteld, al dan niet als onderdeel van een Digitaal product, zijn de voorwaarden van die derden van toepassing zonder dat vorenbedoelde voorwaarden afbreuk doen aan de rechten van EISRA Opleidingen op grond van deze algemene voorwaarden of zonder dat die voorwaarden verdergaande verplichtingen voor EISRA Opleidingen scheppen dan uit deze algemene voorwaarden voor EISRA Opleidingen voortvloeien. Wederpartij aanvaardt door zijn bestelling, inschrijving of opdracht tevens de voorwaarden van bedoelde derden. Op verzoek van Wederpartij worden de voorwaarden van derden kosteloos aan haar toegezonden.

 

4. Annulering

4.1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een Opleiding heeft EISRA Opleidingen het recht een Opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

4.2. Op Overeenkomsten voor Opleidingen, cursussen, na- en bijscholing kan Wederpartij tot vier (4) weken voor de aanvangsdatum van een Opleiding, cursus, na- en bijscholing Schriftelijk annuleren. Beslissend voor het tijdstip van annulering is de datum van het poststempel of de datum van ontvangst van het elektronische bericht.

4.3. Bij inschrijving geldt een bedenktermijn van veertien (14) dagen. Na deze bedenktermijn geldt dat Wederpartij:
– in geval van annulering tot vier (4) weken voor aanvang van de Opleiding annuleringskosten is verschuldigd ter grootte van € 100,- exclusief BTW.
– in geval van annulering binnen vier (4) weken vóór de aanvangsdatum van de Opleiding, dan wel in geval van verhindering of niet deelnemen zonder (tijdige) annulering de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd is. Het is Wederpartij, op vertoon van het deelnemersbewijs, toegestaan om voor de ingeschreven maar verhinderde persoon een plaatsvervanger te laten deelnemen aan een Opleiding of evenement.

4.4. Als minder dan veertien dagen voor aanvang wordt ingeschreven, is de bedenktermijn van veertien (14) dagen niet haalbaar. In dat geval geldt dat kosteloos annuleren mogelijk is tot zeven (7) dagen voor aanvang van de Opleiding. Na deze termijn is de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 

5. Facturering en prijzen

5.1. Diensten worden bij de aanvang van de Diensten gefactureerd. Publicaties en Digitale producten worden voorafgaand aan de levering of de online terbeschikkingstelling gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen EISRA Opleidingen en Wederpartij is overeengekomen. Abonnementen worden voor de volledige abonnementsperiode vooraf gefactureerd. Na verlenging worden abonnementen gefactureerd in de maand voorafgaand aan de oorspronkelijk maand waarin het abonnement is ingegaan.

5.2. Levering van Diensten, Digitale producten en Publicaties gebeurt tegen de door EISRA Opleidingen gehanteerde prijzen op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

5.3. EISRA opleidingen, (online)cursussen en na- en of bijscholing zijn vrij van btw. Prijzen zijn exclusief eventueel andere heffingen van overheidswege opgelegd en administratie- en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4. Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

5.5. Als na het tot stand komen van een Overeenkomst in de prijzen begrepen factoren, zoals lonen, inkoopprijzen en dergelijke een wijziging ondergaan, is EISRA Opleidingen gerechtigd de prijzen aan te passen. De gewijzigde prijzen gelden, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vanaf het moment dat deze door EISRA Opleidingen zijn ingevoerd.

 

6. Betaling

6.1. Het inschrijfgeld dient voldaan worden bij inlevering van het inschrijfformulier/onderwijscontract. Het bedrag van € 85,- dient gepind/ contant of middels directe bankoverschrijving voldaan te worden op locatie.

6.2. De Bankgegevens van EISRA: ABN-AMRO Bankrekeningnummer IBAN: NL51 ABNA 0594 0108 61 | BIC: ABNANL2A t.n.v. het European Institute for Scientific Research on Ayurveda (EISRA). Bij de overschrijving in de omschrijving duidelijk de naam student, de studierichting en het leerjaar vermelden.

6.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Wederpartij/deelnemer facturen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te voldoen. Echter in ieder geval voor de start van de Opleiding het totale studiegeld voor het betreffende leerjaar, dan wel overeengekomen deel van de factuur. Wanneer er sprake is van een betalingsregeling m.b.t. het studiegeld, dan betekent dit 50% van het jaargeld voor aanvang van de opleiding. De 2e termijn van 25% dient voor 31 december van het studiejaar overgemaakt te zijn. De laatste termijn van 25% dient uiterlijk voor het afsluitende leerjaarexamen op de bankrekening van EISRA bijgeschreven te zijn.

6.4. Als niet tijdig wordt betaald is Wederpartij in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.5. Als voor de examendatum van een Opleiding de betreffende opleiding- en examenkosten niet zijn voldaan, wordt de Deelnemer uitgesloten van het betreffende examen.

6.6. Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige vergoeding wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

6.7. Alle kosten die EISRA Opleidingen moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste € 100,-.

6.8. In het geval dat twee of meer (rechts-)personen een bestelling, inschrijving of opdracht hebben geplaatst of gedaan, zijn ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan EISRA Opleidingen verschuldigde bedragen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

6.9. EISRA Opleidingen heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door EISRA Opleidingen van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door EISRA Opleidingen is ontvangen.

6.10 Geleverde zaken blijven eigendom van EISRA Opleidingen tot volledige betaling, inclusief de in dit artikel bedoelde kosten, heeft plaatsgevonden.

 

7. Uitvoering van de bestelling, inschrijving of opdracht

7.1 EISRA Opleidingen zal zo spoedig mogelijk nadat de overeenkomst tot stand is gekomen de door Wederpartij bestelde Publicatie of het Digitale product leveren, mits het product voorradig is en de vereiste voorafbetaling heeft plaatsgevonden. Wederpartij is zelf aan de hand van de door EISRA Opleidingen verstrekte instructies verantwoordelijk voor de installatie en implementatie van het geleverde Digitaal product en voor de keuze, en het functioneren van de apparatuur en elektronische communicatienetwerken waarmee Wederpartij het Digitaal product gebruikt.

7.2. EISRA Opleidingen verricht de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. EISRA Opleidingen geeft geen garantie voor het bereiken van enig beoogd resultaat van de verrichte Diensten. EISRA Opleidingen heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. EISRA Opleidingen bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Diensten wordt uitgevoerd.

7.3. EISRA Opleidingen kan de samenstelling van het docententeam wijzigen, dan wel de persoon die met de uitvoering van de Diensten is belast door een ander vervangen als dit naar het oordeel van EISRA Opleidingen voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijk is. Deze wijziging mag de deskundigheid van het docententeam of van de in te zetten persoon niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de Diensten ongunstig beïnvloeden.

7.4. EISRA Opleidingen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), aan te wijzen door EISRA Opleidingen, als dit naar oordeel van EISRA Opleidingen wenselijk is voor een optimale uitvoering van de Diensten. Als deze derde zijn aansprakelijkheid in verband daarmee wenst te beperken is EISRA Opleidingen van oordeel dat de aan haar gegeven Opdrachten de bevoegdheid insluiten een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Wederpartij te aanvaarden.

7.5. EISRA Opleidingen heeft het recht in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een Opleiding of evenement een bijeenkomst te verplaatsen naar een latere datum, dan wel deze af te gelasten.

7.6. De inhoud van een Opleiding of evenement van EISRA Opleidingen is opgenomen in de meest recente brochure en/of vermeld op een internetpagina van haar website www.eisra.nl. EISRA Opleidingen heeft het recht wijzigingen in de inhoud van een Opleiding aan te brengen en tijdstip en locatie van een bijeenkomst te wijzigen. EISRA Opleidingen zal Wederpartij hiervan tijdig op de hoogte brengen.

 

8. Deelnemers, lessen, onderwijsmateriaal, examen

8.1 Om toegelaten te kunnen worden tot een Opleiding moet Deelnemer ten minste beschikken over Nederlands taalniveau B2. Dit betekent dat een deelnemer mondeling en schriftelijk moet kunnen omgaan met theoretische en abstracte teksten.

8.2. Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de door EISRA Opleidingen verstrekte toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de deelnemer de opleiding met succes zal doorlopen of afronden. Als een opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een opdrachtgever wordt de selectie van deelnemers in principe aan de opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan de toelatingsnormen van EISRA Opleidingen.

8.3. EISRA Opleidingen heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Opleiding verhinderen, van verder deelneming aan de Opleiding uit te sluiten. Bij uitsluiting blijft het opleidingsgeld verschuldigd.

8.4. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt strikt de hand gehouden, behalve bij overmacht. EISRA Opleidingen is niet gehouden lessen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van de gemiste lessen blijft verschuldigd. Wel verplicht EISRA Opleidingen zich om inspanningen te verrichten de gemiste lessen zo mogelijk in te kunnen halen bij andere groepen.

8.5. In principe worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. EISRA Opleidingen kan hierop naar eigen oordeel een uitzondering maken. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

8.6. Op door EISRA Opleidingen verzorgde examens is een examenreglement van toepassing dat aan de deelnemers van een Opleiding ter inzage zal worden verstrekt. Deelnemers aan een examen zijn verplicht zich op verzoek van een examinator of een medewerker van EISRA Opleidingen te legitimeren met een geldig identificatiebewijs.
 

9. Tussentijdse beëindiging van de opleidingsovereenkomst

9.1. Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt echter geen bedenktijd.

9.1. Als Deelnemer de opleiding voortijdig tussentijds (tijdelijk) wil beëindigen dan geld een opzeggingstermijn van 2 maanden. In dit geval heeft de Deelnemer recht op restitutie van het lesgeld minus gemaakte kosten (gevolgde lesdagen, boekingen/reserveringen, verblijf stagelocatie) en 15% administratiekosten. Inschrijfgeld en boekengeld worden niet vergoed.

9.2. In het geval van tijdelijk beëindiging door overmacht (mits dit qua planning en bezetting mogelijk is), kunt u binnen twee jaar de opleiding continueren. Bijkomende kosten voor eventueel nieuw lesmateriaal komen dan voor rekening van Deelnemer.

9.3. Tussentijdse beëindiging heeft tot gevolg dat Deelnemer het risico aanvaardt dat er mogelijk binnen twee studiejaren geen plaatsen beschikbaar zijn.

9.4. Restitutie van het lesgeld zal binnen 6 weken na opzegging plaatsvinden.
 

10. Overmacht

10.1. Overmacht is iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die EISRA Opleidingen niet kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is aan haar schuld, dan wel niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van EISRA Opleidingen komt.

10.2. In geval van tijdelijke overmacht aan de kant van EISRA Opleidingen, heeft EISRA Opleidingen het recht de leveringstermijn te verlengen met de periode dat de tijdelijke overmacht voortduurt. Onder tijdelijke overmacht wordt ook begrepen het geval dat er onvoldoende inschrijvingen door EISRA Opleidingen zijn ontvangen voor een geplande Opleiding of evenement, dan wel dat een Publicatie niet (meer) voorradig is.

10.3. In geval van blijvende overmacht die een levering van Publicaties en aanvang van Diensten onmogelijk maakt, heeft zowel EISRA Opleidingen als de Wederpartij het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de Wederpartij schadevergoeding kan vorderen. Onder blijvende overmacht wordt ook begrepen de situatie dat een Publicatie is uitverkocht en daarvan geen herdruk plaats zal vinden, dan wel de situatie dat na een eerste opschuiving van de aanvangsdatum van een Opleiding of evenement alsnog onvoldoende inschrijvingen door EISRA Opleidingen daarvoor zijn ontvangen.

10.4. In geval van tijdelijke overmacht aan de kant van EISRA Opleidingen, waaronder te begrijpen dat er geen docent beschikbaar is voor een geplande lesdag heeft EISRA Opleidingen het recht de lesdag te annuleren. EISRA Opleidingen heeft wel de verplichting om al het mogelijke te doen om te voorkomen dat er geen docent beschikbaar is. De betreffende geannuleerde lesdag zal zo spoedig mogelijk opnieuw worden ingepland en de Wederpartij zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

 

11. Intellectuele eigendom

11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankrechten van de door EISR Opleidingen uitgegeven Publicaties, geleverde Diensten of geleverde dan wel ter beschikking gestelde Digitale producten, berusten bij EISRA Opleidingen en haar licentiegevers. De met Wederpartij gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Wederpartij zal zich onthouden van iedere vorm van inbreuk op deze rechten op straffe van een boete van € 3.500 voor elke overtreding en voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van EISRA Opleidingen, waaronder die tot het recht op nakoming of het recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

11.2. Het is Wederpartij, voor zover niet uitdrukkelijk bij wet of door EISRA Opleidingen toegestaan, uitdrukkelijk verboden, al dan niet met inschakeling van derden, de door EISRA uitgegeven Publicaties, geleverde Diensten of geleverde dan wel ter beschikking gestelde Digitale producten, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

11.3. Het is Wederpartij zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van EISRA Opleidingen, niet toegestaan de door EISRA Opleidingen uitgegeven Publicaties, geleverde of ter beschikking gestelde Digitale producten en print outs daarvan, aan derden te verstrekken.

 

12. Reclames

12.1. Reclames met betrekking tot Publicaties, Digitale producten, Diensten of het factuurbedrag dienen Schriftelijk binnen veertien(14) dagen na de verzenddatum of het moment van de terbeschikkingstelling van de Digitale producten dan wel gedurende of binnen veertien (14) na afloop van de Dienst waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan EISRA Opleidingen te worden kenbaar gemaakt.

12.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

12.3. In geval van een, naar oordeel van EISRA Opleidingen, terecht uitgebrachte reclame heeft EISRA Opleidingen de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Wederpartij reeds betaald bedrag.
 

13. Aansprakelijkheid

13.1. Door EISRA Opleidingen wordt aan de inhoud van de geleverde en ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal, Publicaties, Digitale producten en Diensten de uiterste zorg besteed. Voor afwezigheid daarin van fouten, onjuistheden, onrechtmatigheden of onvolledigheden of achterstanden in de actualiteit of in het doorgeven daarvan wordt door EISRA Opleidingen niet ingestaan. EISRA Opleidingen, auteurs en andere personen die de producten maken of Diensten verlenen zijn voor dergelijke fouten, onjuistheden, onrechtmatigheden of onvolledigheden of achterstanden in de actualiteit op geen enkele wijze aansprakelijk.

13.2. De aansprakelijkheid van EISRA Opleidingen voor directe schade die Wederpartij lijdt doordat EISRA Opleidingen anderszins dan in 13.1 bedoeld tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, met uitzondering van schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van EISRA Opleidingen of haar bestuurders, is beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de aan Wederpartij in rekening gebrachte of in rekening te brengen prijs, exclusief BTW, voor de betrokken Publicatie, het Digitaal product of de Dienst. In geval van een Overeenkomst voor een duur van tenminste een (1) jaar dan wel in geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is het hiervoor bedoelde bedrag beperkt tot maximaal de vergoedingen, exclusief BTW, die over de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan het schadevoorval aan Wederpartij in rekening zijn gebracht. CS Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

13.3. Wederpartij vrijwaart EISRA Opleidingen tegen alle aanspraken van derden wegens schade verband houdende met door EISRA Opleidingen gesloten Overeenkomsten. Deze vrijwaring omvat tevens alle schade en kosten die EISRA Opleidingen op grond van een dergelijke aanspraak lijdt, respectievelijk maakt.

13.4. EISRA Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging in de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EISRA Opleidingen. Data-uittreksels uit de computersystemen van EISRA Opleidingen leveren dwingend bewijs op van de inhoud van de door EISRA Opleidingen verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Wederpartij.

13.5. EISRA Opleidingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet aan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, EISRA Opleidingen of derden.

13.6. EISRA Opleidingen heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van Wederpartij ongedaan te maken.

13.7. De totale aansprakelijkheid van EISRA Opleidingen voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële schade aan goederen zal beperkt zijn tot het (de) bedrag(en) dat onder de door EISRA Opleidingen afgesloten verzekering zal worden uitgekeerd, inclusief het eigen risico dat EISRA Opleidingen in verband met die verzekering draagt.
 

14. Beëindiging en Opzegging

14.1. Als een Overeenkomst voor de duur van een bepaalde opdracht of voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt de overeenkomst van rechtswege wanneer het project is geëindigd c.q. de duur verstreken is, zonder dat enige opzegging noodzakelijk is. Een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst kan met een aangetekend schrijven worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

14.2. Als Wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover EISRA Opleidingen, niet in staat is haar schulden te voldoen, haar faillissement of surseance van betaling aanvraagt of haar bedrijfsvoering staakt, of beslag wordt gelegd op haar goederen vanwege aanmerkelijke schulden, heeft EISRA Opleidingen het recht de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of zonder inachtneming van een opzegtermijn te ontbinden.

14.3. EISRA Opleidingen is vanwege vorenbedoelde beëindiging van een Overeenkomst nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

14.4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Wederpartij aan EISRA Opleidingen verschuldigde bedragen ineens en in hun geheel opeisbaar.
 

15. Privacy

15.1. Binnen EISRA Opleidingen werken we volgens de richtlijnen van de AVG. Al onze medewerkers en de partijen met wie de samenwerken zijn op de hoogte van de geldende richtlijnen. Alle informatie die wordt verstrekt tijdens de lessen of in ingeleverde opdrachten wordt vertrouwelijk behandeld. Om de privacy te waarborgen gaat de voorkeur uit naar het anonimiseren van in te leveren opdrachten.

15.2. Om de privacy van alle deelnemers en de vertrouwelijkheid van hetgeen er tijdens de lessen gedeeld wordt te waarborgen, is het niet toegestaan tijdens de lessen foto-, video- of geluidsopnamen te maken.
 

16. Vervaltermijn

Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Wederpartij jegens EISRA Opleidingen door het verloop van één jaar na het moment waarop Wederpartij bekend was of bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten en bevoegdheden.
 

17. Wijziging Algemene voorwaarden

EISRA Opleidingen is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten. Wijzigingen zullen door EISRA Opleidingen bekend gemaakt worden op haar website www.eisra.nl en zijn veertien (14) dagen na bekendmaking van kracht dan wel zoveel later als in de bekendmaking zal zijn bepaald.
 

18. Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1. Op alle Overeenkomsten tussen Wederpartij en EISRA Opleidingen, waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen die verband houden met het tot stand komen, de uitleg en/of de uitvoering van een Overeenkomst tussen Wederpartij en EISRA Opleidingen worden beslecht door een volgens de Nederlandse rechtstaat bevoegde rechter.